Hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp

Ngày nay việc phân tích, xử lý thông tin trong các tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng cần chính xác, kịp thời để hỗ trợ cho việc ra quyết định cũng như công tác quản lý, lập kế hoạch của ban quản trị. Việc vận hành và sử dụng hệ thống thông tin (HTTT) thay thế cho phương pháp quản lý thông tin truyền thống trong nhiều doanh nghiệp hiện nay không còn là điều quá mới mẻ. Hơn thế nữa, mục tiêu của HTTT lại luôn gắn chặt với mục tiêu của doanh nghiệp. Để làm rõ điều này, các môn học: Giới thiệu HTTT, Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL), Phát triển Hệ thống thông tin và Quản lý dự án sẽ giúp người học hiểu được cách thức để phát triển và sử dụng HTTT trợ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đặt ra.

Năm thứ nhất các bạn sinh viên sẽ được làm quen với môn học Giới thiệu HTTT, Học phần này đề cập đến kiến thức tổng quát nhất về hệ thống thông tin, giới thiệu một số hệ thống thông tin cụ thể (thương mại điện tử và hệ thống xử lý giao dịch, hệ thống thông tin quản lý và hệ thống hỗ trợ ra quyết định, trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo, hệ chuyên gia); cách thức phát triển hệ thống thông tin cũng như các vấn đề về bảo mật, riêng tư và đạo đức liên quan đến phát triển và sử dụng hệ thống thông tin. Sau khi kết thúc học phần này sinh viên sẽ nhớ được những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin; hiểu được ý nghĩa, mối quan hệ và vị trí của hệ thống thông tin đối với các tổ chức và phân loại được các hệ thống thông tin. Ngoài ra còn có thể sử dụng một số công cụ như Expert Choice để hiểu về hoạt động của HTTT.

 

Hệ thống thông tin luôn gắn chặt với mục tiêu của doanh nghiệp

Năm tiếp theo môn học Phát triển hệ thống thông tin sẽ trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin theo 4 công đoạn của vòng đời phát triển hệ thống: Lựa chọn và lập kế hoạch hệ thống; Phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống; Triển khai và vận hành hệ thống. Sau khi hoàn tất môn học sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của nhà quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, hiểu được quy trình phát triển hệ thống và nắm được những kỹ thuật cần thiết cho quá trình phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống. Cụ thể hơn sinh viên có thể xác định yêu cầu người dùng, mô hình hóa nghiệp vụ hệ thống; thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu hệ thống; triển khai và vận hành hệ thống.

Môn học Quản lý dự án ở kỳ cuối cùng sẽ trang bị cho người học kiến thức cơ bản về Quản lý dự án CNTT như: Dự án, Quản lý dự án CNTT, vai trò của người tham gia dự án, vòng đời của dự án, bối cảnh và xu hướng mới ảnh hưởng đến dự án CNTT. Trình bày về các giai đoạn quản lý dự án CNTT, các lĩnh vực hoạt động trong quản lý dự án như: quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý thông tin và truyền thông. Kết thúc học phần này sinh viên sẽ hiểu được vai trò quản lý dự án, vai trò các thành viên tham gia dự án, các hoạt động và các giai đoạn thực hiện dự án; nắm được các phương pháp và công cụ quản lý dự án.

Tóm lại trong tuyến môn học gồm 4 môn học Giới thiệu HTTT, HTTTQL, Phát triển HTTT, Quản lý dự án xuyên suốt từ năm đầu tiên đến năm cuối cùng thì người học sẽ có cái nhìn tổng quan về hệ thống thông tin, quy trình phát triển và vận hành của hệ thống để mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Cơ hội nghề nghiệp đối với tuyến môn học: người học có thể đảm nhận một trong các vị trí như phân tích nghiệp vụ, quản lý dự án, nhân viên tư vấn và triển khai phần mềm, nhân viên kiểm thử (tester), nhân viên hỗ trợ và sử dụng phần mềm, phân tích hệ thống,..